Our Activities

12-15/06/2024

Promovim Budva

Në zhvillim të projektit “ Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs” (PELMOB), UAMD,si partner ne projektin PELMOB, mori pjese ne takimin qe u zhvilluar ne Budva, gjatë 12-15 qershor 2024 , në Malin e Zi . Gjatë këtij eventi pati shkembime eksperience ndermjet  anetareve , mbi promovimin e projektit ne grupet e interesit . U evodentua rendesia e  bashkepunit cdo pjese te shoqerise , per eficencen e perdorimit te mjeteve Elektrike. Perdorimi i ketyre mjeteve con ne nje perfitim te konsiderueshem te nje mjedisi te gjelbert por edhe ekonomik. Gjithashtu edukimi I specialisteve profesioniste per mirembajtjen e ketyre mjeteve, na kerkon freskimin e programeve mesimore me teknologjine e re Elektrike.  Kënaqësi të ndanim me partnerët e projektit eksperiencat e UAMD-së me projekte të shumta të investuara nga Erasmus+, Horizon 2020 etj

14/05/2024

“ Dita e Informimit të Studentëve ”

Në zhvillim të projektit “ Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of ËB HEIs Study Programs” (PELMOB), Sot , më datë 14.05.2024 u zhvillua Aktiviteti me temë “ Dita e Informimit të Studentëve ” Në këtë event morën pjesë grupi i punës së projektit, Dr.Alma Golgota, ing Luiza Lluri, Ing Erion Mali, Belisa Korriku studentë të programeve të Menaxhim Transporti Detar/Tokësor, Teknik Elektrik, Menaxhim Ndërtimi. U prezantua Manuali i trajnimit të studentëve, kurrikulat e ndryshuara dhe syllabuset e lëndëve të reja. Gjatë këtyre prezantimeve, fokusi ishte edhe promovimi i dy studentëve të Menaxhim Transporti Detar/Tokësor të cilët do të trajnohen për një javë në universitetin politeknik të Polonisë. Studentët diskutuan dhe shprehën interes për sistemet elektrike dhe të komandimit të makinave elektrike.

9/04/2024

"Si të ndërtojmë një qytet të gjelbërt dhe smart"

Të gjithë partnerët e projektit Erasmus+ Programme, Capacity-Building projects in the field of Higher Education, (E+CBHE), me tematikë: “Promovimi dhe Popullarizimi i Lëvizshmërisë Elektrike nëpërmjet transformimit dhe modernizimit të programeve të studmit (PELMOB)- “Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs” (PELMOB) kanë zhvilluar javën e gjelbërt në datat 22-26 prill 2024. Për pesë ditë me radhë anëtarët e shoqatës “UAMD E-Mobility Alliance (EMA)” zhvilluan aktivitete promovuese , me grupe të ndryshme interesi dhe biznesi të makinave elektrike. Një sensibilitet të konsiderueshëm patën studentët tanë të cilët nesër do të jenë burimet njerëzore të përdorimit dhe mirëmbajtjes së lëvizshërive elektrike . Gjithashtu interes pati nga pushteti lokal, për trajtimin e temave : Si të ndërtojmë një qytet të gjelbërt dhe smart”. Një vend të veçantë zunë edhe prodhuesit e pikave të karikimit, të cilët ofruan mbështetjen e tyre për vendosjen e një pike karikimi edhe në ambjentet e universitetit.

9/04/2024

“Green Day”

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës në bashkëpunim  me anëtarët e shoqatës “UAMD E-Mobility Alliance (EMA)” , zhvilluan “ Green Day” me datë 9.04.2024 . Kënaqësi që ndër projektet e tjera të promovohej edhe zbatimi iprojektit Erasmus+ Programme, Capacity-Building projects in the field of Higher Education, (E+CBHE), me tematikë: “Promovimi dhe Popullarizimi i Lëvizshmërisë Elektrikenëpërmjet transformimit dhe modernizimit të programeve të studmit (PELMOB)- “Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs” (PELMOB), Project: 101082860 — PELMOB — ERASMUS-EDU-2022-CBHE.   Të pranishmit shprehën interes për projektin dhe  përdorimin e lëvizshmërive elektrike, si një mundësi alternative e pastër dhepa ndotje mjedisore. Nga biznesi u shprehën edhe mendime mbipërshtatshmërinë e kurrikulave me mobilitetet elektrike .

27/03/2024

Takimi i parë me anëtarët e EMA

Në vijim të zbatimit të projektit Erasmus+ Programme, Capacity-Building projects in the field of Higher Education, (E+CBHE), me tematikë: “Promovimi dhe Popullarizimi i Lëvizshmërisë Elektrike nëpërmjet transformimit dhe modernizimit të programeve të studmit (PELMOB)- “Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs” (PELMOB), Project: 101082860 — PELMOB — ERASMUS-EDU-2022-CBHE, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Sot me datë 26.03.2024 e u zhvillua takimi I parë me anëtarët e“UAMD E-Mobility Alliance (EMA)”. Ishte kënaqësi të prezantoje projektin mbi zhvillimet e deritanishme si edhe aktivitetet në vijim . Nga të pranishmit shprehën edhe mendime mbi përshtatshmërinë e kurrikulave me mobilitetet elektrike .

20/03/2024

Green Week

21/02/2024

Promovimi dhe popullarizimi i Lëvizshmërive Elektrike

Me datë 21.02.2024, në zhvillim të projektit “ Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs” (PELMOB), u zhvillua Workshop me temë “ Promovimi dhe popullarizimi i Lëvizshmërive Elektrike” Në këtë event morën pjesë grupi i punës së projektit, Prof.Dr.Osman Metalla, Dekani i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Përfaqësues nga Bashkia Durrës, përfaqësues nga Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar, përfaqësues nga bizneset AUTO STAR Albania, PERISO Albania, MEKTRIN Volvo, OPEL NOSHI, nxënës dhe studentë të programeve të lëvizshmërisë elektrike.

ENGLISH

On 21.02.2024, in the development of the project "Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs" (PELMOB), a Workshop was held on the topic "Promotion and Popularization of Electrical Mobility" part of the working group of the project, Prof. Dr. Osman Metalla, Dean of the Faculty of Professional Studies, Representatives from the Municipality of Durrës, representatives from the Association of Persons with Disabilities, representatives from the businesses AUTO STAR Albania, PERISO Albania, MEKTRIN Volvo, OPEL NOSHI, pupils and students of electric mobility programs.

5-7/12/2023

Universiteti "Óbuda" në Budapest , Hungari .

Në vijim të zhvillimit të projektit Erasmus+ PELMOB , mbi “ Promovimin dhe Popullarizimin e Lëvizshmërisë Elektrike nëpërmjet transformimit dhe modernizimit “, gjatë datave 5-7 Dhjetor, në Universitetin Óbuda në Budapest , Hungari u zhvillua takimi i radhës i partnerëve , ku UAMD është pjesëmarëse . Gjatë këtij takimi u diskutua mbi zhvillimin e Lëvizshmërisë  Elektrike , në Hungari si edhe mundësia e përdorimit të burimeve energjitike alternative në Lëvizshmërinë Elektrike . Gjatë takimit , anëtarët e Grupeve të Punës, shkëmbyen ide dhe u lanë detyra , për tu realizuar në vijim. U realizua edhe një vizitë në Laboratorët e kompanisë së prodhimit të automjeteve elektrike Bosch , për kërkimet shkencore në lëvizshmërinë elektrike .

ENGLISH

Following the development of the Erasmus+ PELMOB project, on "Promotion and Popularization of Electric Mobility through transformation and modernization", during December 5-7, at Óbuda University in Budapest, Hungary, the next meeting of partners took place, where UAMD is a participant. During this meeting, the development of Electric Mobility in Hungary was discussed, as well as the possibility of using alternative energy sources in Electric Mobility. During the meeting, the members of the Working Groups exchanged ideas and assigned tasks to be carried out in the future. A visit was also made to the Laboratories of the electric vehicle production company Bosch, for scientific research in electric mobility.

4-6/07/2023

Universiteti "Kapodistria" në Evia, Greqi.

Në datat 4-6 Korrik 2023, në Evia, Greqi, Universiteti Kapodistria mirëpriti përfaqësuesit e Projektit Pelmob në të cilin UAMD është partner. Gjatë takimit u përgatitën prezantimet mbi sigurimin e cilësisë së projektit si edhe u diskutuan paketat e punës në vazhim. Takimi vijoi me rezulatet e pyetësorve mbi lëvizshmërine elektrike si edhe u zhvilluan trajnime mbi metodat e dixhitalizuara për zhvillimin e intervistave dhe mënyra e gjetjes së target-grupeve që duhet të plotësojnë pyetësorët. Në sessionin e fundit u vizituan laboratorët e Universitetit të Kapodistrias si edhe u ndanë eksperiencat edhe praktikat me të mira të secilit prej partnerëve.

ENGLISH

On July 4-6, 2023, in Evia, Greece, Kapodistria University welcomed the representatives of Pelmob project in which UAMD is a partner. During the meeting, presentations on project quality assurance were prepared and discussed ongoing work packages. The meeting continued with the results of the questionnaires on electric mobility, as well as trainings on digitized methods for conducting interviews and how to find target groups who have to complete the questionnaires. In the last session, the laboratories of the University of Kapodistria were visited and shared experiences and best practices of each of the partners.

1-2/03/2023

PROJEKTI PELMOB

U mbajt, në datat 1 dhe 2 mars 2023, takimi i parë i projektit PELMOB në Universitetin e Mitrovicës. Gjatë takimit u diskutua rreth aspekteve akademike, financiare si dhe krijimin e strukturave të brendshme të projektit. UAMD u përfaqësua në këtë takim me pjesëmarrjen virtuale të koordinatores së këtij Projekti për UAMD, Prof.Ing. Alma Golgota, dhe pjesëmarrjen fizike të Prof.Assoc.Dr. Flora Merko, e cila në prezantimin e saj bëri një përshkrim të UAMD-së, lidhur me organizimin, numrin e fakulteteve, departamenteve përbërëse të UAMD si dhe angazhimin e stafit në zbatimin e projektit."

ENGLISH

On March 1 and 2, 2023, the first meeting of the PELMOB project was held at the University of Mitrovica. During the meeting, academic and financial aspects were discussed, as well as the creation of the internal structures of the project. UAMD was represented in this meeting with the virtual participation of the coordinator of this Project for UAMD, Prof.Ing. Alma Golgota, and the physical participation of Prof.Assoc.Dr. Flora Merko, who in her presentation gave a description of UAMD, related to the organization, the number of faculties, constituent departments of UAMD as well as the commitment of the staff in the implementation of the project."

Scroll to Top